Poučení o právech dotčené osoby

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení")

 

I. Právo na informace (§ 19 zákona; čl. 13 nařízení)

 

Za účelem splnění informační povinnosti provozovatele, která odpovídá právu dotyčné osoby na informace, provozovatel v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení poskytuje dotčené osobě následující informace:

 1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

 

            Obchodní jméno:             HERRYS s.r.o.

            Sídlo:                               Korunní 810/104, 101 00 Praha 10- Vinohrady

            IČO:                                 05 099 650

            Zápis:                              zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 258322

            Statutární orgán:             JUDr. Martin Bečár – jednatel

                                                   Ing. Filip Žoldák - jednatel

             Tel.:                                210 012 400

             E-mail:                            info-ZVNC-herrys.cz

 

 1. Účel zpracování osobních údajů dotčené osoby provozovatelem:

 • uzavření Kupní smlouvy, Nájemní smlouvy, Smlouvy o zprostředkování, Dohody o složení zálohy, vypracování předávacího protokolu, Návrhu na vklad, Informace, poučení a souhlasu spotřebitele v případě smluv uzavíraných na dálku nebo smlouvě uzavřené mimo obchodní prostory, zejména příprava uzavření příslušné smlouvy nebo jiného z uvedených dokumentů, evidence smlouvy a souvisejících dokumentů včetně všech jejich změn v interním systému provozovatele, plnění předmětu smlouvy a kontrola jejího plnění ze strany dotyčné osoby, vyřizování reklamací a stížností, vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s neplněním smlouvy - právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj plnění příslušné smlouvy,
 • vypracování Záznamu o obhlídce - právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, t. j. náš oprávněný zájem. Naším oprávněným zájmem v tomto případě je řádný a nerušený výkon naší podnikatelské činnosti, kterou bychom nemohli vykonávat v případě, pokud byste ohledně koupě, resp. nájmu nemovitosti komunikovali s vlastníkem bez naší účasti, přestože Vám byla předmětná nemovitost představena naší společností,
 • zpracovávání osobních údajů za účelem serverových, webových cloudových, IT služeb a realizace inzerce přes internetové realitní portály v realitních CRM softwarech, tj nabídka nemovitostí za účelem jejich prodeje, resp. pronájmu třetí osobě, přičemž v příslušných realitních CRM softwarech jsou k jednotlivým nemovitostem z důvodu snadnější identifikace pro provozovatele uváděny i osobní údaje dotyčné osoby jako vlastníka nemovitosti, které však nejsou viditelné třetím osobám - právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl . 6 odst. 1 písm. a) nařízení, tj souhlas dotyčné osoby,
 • zpracovávání osobních údajů za účelem poskytnutí služeb spolupracujících hypotečních specialistů,
 • vedení účetnictví a vyhotovování účetních dokladů, zejména správa a fakturace služeb poskytnutých na základě smluv, zpracovávání účetních, daňových dokladů a faktur - právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, tj plnění povinností podle zvláštních předpisů, zejména zákona č. 431/2002 CFU o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • evidence pošty a správa registratury, tj. evidence a správa poštovních zásilek, pošty doručované a odesílané z a do elektronické schránky a evidence a archivace smluv, účetních, daňových a souvisejících dokladů v interních systémech provozovatele - právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tj. splnění naší zákonné povinnosti podle zvláštních předpisů, a to zejména podle zákona o účetnictví a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • reklama a marketing služeb a produktů provozovatele, zejména zasílání informačních newsletterů o našich produktech a službách a aktuální nabídce nemovitostí apod. - právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, tj. souhlas dotčené osoby.
 1. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění vymezených účelů zpracování osobních údajů, nejvýše však po dobu trvání příslušné smlouvy, resp. vypořádání vzájemných závazků z ní vyplývajících. Faktury, jakož i další daňové a účetní doklady uchováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let po roce, kterého se týkají. Osobní údaje zpracovávané pro účely reklamy a marketingu uchováváme po dobu 3 let od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány. V případě, že kdykoli během trvání smluvního vztahu namítnete zpracovávání Vašich osobních údajů na přímý marketing našich služeb a produktů, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat;
 2. Vaše osobní údaje od Vás nezbytně potřebujeme, protože v případě jejich neposkytnutí smluvní vztah mezi vámi a naší společností nemůže vzniknout, protože jsou nezbytnou náležitostí smluv uzavíraných mezi Vámi a naší společností ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. V důsledku této skutečnosti vy jsme Vám nemohli zprostředkovávat námi nabízené realitní služby. Pokud byste se však rozhodli neposkytnout nám Vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, nebrání to vzniku smluvního vztahu ani poskytování realitních služeb, avšak naše vzájemná komunikace nebude tak efektivní jako kdybyste nám je poskytli;
 3. Všechny Vaše osobní údaje budou ukládány v našich interních systémech a budou námi dále poskytovány různým spolupracujícím subjektům (zprostředkovatelem), kterými jsou zejména zájemci o prodej/ koupi/ nájem nemovitostí, auditoři, právní poradci, notáři, znalci a odhadci hodnoty nemovitostí, daňoví, účetním a finanční zprostředkovatelé, banky, pojišťovny, osoby vykonávající reklamní a marketingovou činnost pro provozovatele, za účelem inzerce a také provozovatelé internetových realitních portálů v realitních CRM softwarech, a to v rozsahu, který je nezbytně nutný pro výkon jejich práce nebo práv, a které zároveň ve vztahu k poskytnutým nebo zpřístupněným informacím budou mít v rozsahu a za podmínek sjednaných v písemné smlouvě, kterou s nimi uzavíráme nebo stanovené obecně závaznými právními předpisy povinnost zachovávat o takových informacích mlčenlivost,
 4. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Udělený souhlas můžete odvolat stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen, tj. písemně,
 5. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jen ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. HERRYS používá na web stránce herrys.cz cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování stránky a poskytování našich služeb. Jsou to:
  1. Session cookies, které se po uzavření stránky automaticky vymažou a poskytují nám pouze neosobní údaje o návštěvníkovi stránky, na základě kterých víme, například kolik návštěvníků bylo na stránce, jaké prohlížeče používají. Tyto informace jsou potřebné pro optimalizaci naší stránky.
  2. Funkční cookies, které umožňují zapamatovat si přihlašovací údaje každého návštěvníka stránky a zajistit bezpečnost po přihlášení. Web stránka herrys.sk povoluje generování vlastních cookies následujícím externím systémům:
  3. Jde především o tzv. Cookies třetích stran, které jsou generovány výlučně třetími stranami, které HERRYS nedokáže číst. Patří sem především analytické cookies pro Google Analytics, které měří používání stránky ze strany uživatelů, dále cookies sociálních sítí (Facebook, Youtube, ...), které zjednodušují uživatelské rozhraní, cílení reklamy apod.

Je možné odstranit nebo změnit nastavení cookies. Je třeba kliknout ve svém prohlížeči na menu Pomoc, avšak vymazání nebo zamezení cookies může mít za následek nesprávné fungování web stránky herrys.cz. Více informací o cookies, jak s nimi pracovat a spravovat je najdete na www.allaboutcookies.org. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

II. Další práva dotčené osoby​

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 Nařízení)​

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (jejich kopie), jakož i na doplňující informace v rozsahu stanoveném článkem 15 Nařízení.

Ve většině případů Vám tyto kopie Vašich osobních údajů a doplňující informace poskytneme v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud o poskytnutí těchto informací požádáte elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

 1. Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení)​

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Toto právo Vám však umožňuje žádat od nás, abychom bez zbytečného odkladu opravily Vaše nesprávné osobní údaje nebo doplnili Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální.

Vezměte prosím na vědomí, že jste povinen poskytnout nám jen takové osobní údaje, které jsou úplné a správné, přičemž zodpovídáte za nepravdivost osobních údajů, které jste nám poskytli.

 1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut") (čl. 17 Nařízení)​

Máte právo požadovat od nás výmaz Vašich osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto práva, například v případě, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo zpracovány, pokud namítáte zpracování osobních údajů podle čl . 21 odst. 1 Nařízení nebo pokud se Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně. Toto Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení)​

V zákonem stanovených případech máte právo od nás žádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje, např. pokud namítáte správnost osobních údajů, které o Vás máme (avšak pouze během období umožňujícího nám ověřit správnost Vašich osobních údajů), pokud namítáte proti zpracovávání osobních údajů automatizovaným rozhodováním nebo zpracovávání Vašich osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání Vašich osobních údajů, přičemž místo toho žádáte omezení jejich použití nebo namítáte výmaz Vašich osobních údajů, které my jako provozovatel již nepotřebujeme a chceme je vymazat, avšak potřebujete je Vy, například pro potřeby soudního řízení.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení)​

Máte právo získat od nás Vaše osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje přenesly dalšímu provozovateli za splnění zákonných podmínek; uplatněním tohoto práva není dotčeno Vaše právo na výmaz osobních údajů.

Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jste stranou.

 1. Právo namítnout zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení)​

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na našem legitimním oprávněném zájmu nebo pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na účel přímého marketingu, máte právo namítat zpracovávání Vašich osobních údajů.

V případě, že podáte námitku a my neprokážeme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud podáte námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 1. Právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (čl. 22 Nařízení)​

Při zpracovávání Vašich osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 1. Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů (čl. 77 a 79 Nařízení)

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem a nařízením, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 70 837 627 (dále jen "Úřad") nebo jinému příslušnému orgánu zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Návrh na zahájení řízení (dále jen „návrh") musí obsahovat

 1. jméno, příjmení, korespondenční adresu a podpis navrhovatele,
 2. označení toho, proti komu návrh směřuje s uvedením jména, příjmení, bydliště nebo názvu, sídla a identifikačního čísla, pokud bylo přiděleno,
 3. předmět návrhu s označením práv, které měly být při zpracovávání osobních údajů porušeno,
 4. důkazy na podporu tvrzení uvedených v návrhu,
 5. kopii listiny nebo jiný důkaz prokazující uplatnění práva podle druhé části druhé hlavy tohoto zákona nebo nařízení, pokud si takové právo dotyčná osoba uplatnila, nebo uvedení důvodů hodných zvláštního zřetele o neuplatnění předmětného práva, pokud návrh podala dotyčná osoba.

Vzor návrhu na zahájení řízení před Úřadem je zveřejněn na webovém sídle Úřadu.

Aniž je dotčeno Vaše právo domáhat se ochrany svých práv na základě návrhu na zahájení řízení před Úřadem, máte také právo domáhat se svých práv na věcně a místně příslušného soudu České republiky, pokud se domníváte, že v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s nařízením došlo k porušení Vašich práv stanovených nařízením.

V případě, že budete potřebovat kteroukoli část textu vysvětlit, poradit nebo prodiskutovat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info-ZVNC-herrys.cz.

 

Tento dokument nabývá účinnosti 25.05.2018

 

 

 

„Se společností HERRYS spolupracujeme od roku 2011. Už po úvodních setkáních jsme věděli, že našim partnerem se stala velmi vstřícná a proaktivní společnost, která umí vždy poskytnout informace o aktuálním stavu na trhu s adekvátními doporučeními na zlepšení prodejních nástrojů. Ve velmi krátkém horizontu se ukázala jejich prodejní dravost. Na základě jejich úspěšných výsledků společnost HERRYS vyhrála i naši vnitropodnikovou soutěž Nejlepšího prodejce za rok 2011. Jejich prodejní aktivity nám potvrdily, že vzájemná spolupráce nám přináší kvalitní zastupování při prodeji našich projektů.“

Anita Štefány, sales and marketing manager GTC Real Estate

Více referencí